thaitails_long_merged-01

หน้าเว็บไซต์นี้เป็นหน้าข้อมูลเก่าของปี 2024 เพื่อจัดแสดงเพียงอย่างเดียว โปรดรอติดตามข้อมูลของงานล่าสุดเร็วๆ นี้

บริการรับฝากกระเป๋า Fursuit

Fursuit Storage Service

วิธีการฝากกระเป๋า Fursuit

  1. หากต้องการฝากกระเป๋า Fursuit กรุณาแสดงบัตรเข้าร่วมงานและป้ายนำฝากกระเป๋า ซึ่งได้มาตอนรับบัตรเข้าร่วมงาน

  2. เมื่อเปลี่ยนชุด Fursuit เสร็จแล้ว หากต้องการฝากกระเป๋า Fursuit กรุณานำของมีค่าทั้งหมดออกมาจากกระเป๋าที่ต้องการนำฝาก

  3. หากต้องการรับกระเป๋าที่ฝากไว้คืน กรุณาแสดงบัตรเข้าร่วมงานที่ตรงกับหมายเลขนำฝากกระเป๋า

  4. การฝากกระเป๋าในห้องฝากกระเป๋า Fursuit เป็นเพียงการรับฝากเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านเท่านั้น ทางงาน Thaitails ขอไม่รับผิดชอบในการสูญหายหรือเสียหาย รวมตลอดถึงทรัพย์สินหรือส่วนควบทุกกรณี