thaitails_long_merged-01

หน้าเว็บไซต์นี้เป็นหน้าข้อมูลเก่าของปี 2024 เพื่อจัดแสดงเพียงอย่างเดียว โปรดรอติดตามข้อมูลของงานล่าสุดเร็วๆ นี้

กฏและการปฏิบัติตัวภายในงาน

Thaitails 2024 Code of Conduct

คำตัดสินของทีมงาน Thaitails Convention ถือเป็นที่สิ้นสุด

กฎ 1

กฎข้อนี้จะอยู่เหนือทุกกฎของคอนเวนชั่น การกระทำหรือพฤติกรรมใดที่ทำให้เกิดความอึดอัดต่อบุคคลใด ๆ (เช่นผู้เข้าร่วมงาน, ผู้จัดงาน, พนักงานของโรงแรมจัดงาน ฯลฯ) หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถานที่จัดงาน หรือก่อให้เกิดการรบกวนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จะนำไปสู่การห้ามเข้างานคอนเวนชั่นอย่างถาวร

 

กฎทั่วไป

 • ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและพฤติกรรมที่เหมาะสม โปรดอย่าทำให้ใครรู้สึกอึดอัดที่งานคอนเวนชัน
 • ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะต้องสวมใส่บัตรเข้าร่วมงานเสมอ ทีมงานสามารถเรียกดูบัตรเข้าร่วมงานจากคุณได้ทุกเมื่อและไม่สามารถแบ่งใช้บัตรเข้าร่วมงานกับผู้อื่นได้
 • การแตะต้อง กอด หรือทำอะไรก็ตามที่ต้องถูกตัวคนอื่น โปรดถามบุคคลผู้นั้นก่อน การปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพใด ๆ ที่ไม่มีการยินยอมหรือไม่ได้รับการอนุญาตจะไม่มีการประนีประนอมทั้งสิ้น
 • อย่าทำอะไรโดยไม่คิดและอย่าทำสิ่งที่คุณไม่สามารถรับผิดชอบได้ คุณต้องรับผิดชอบทุกความเสียหายที่คุณก่อ
 • ความรุนแรงและการโจรกรรมจะไม่มีการประนีประนอมทั้งสิ้น


การแต่งกายและความเหมาะสม

 • เนื่องจากงานจัดขึ้นภายในโรงแรมและมีแขกของโรงแรมเข้าใช้งานในเวลาเดียวกัน ท่านจึงควรแต่งกายให้สุภาพและเหมาะสม หากทีมงานเห็นว่าเครื่องแต่งกายของท่านแลดูไม่เหมาะสมต่อสถานที่ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะมีทีมงาน เข้าไปตักเตือนท่านและกรุณาปฏิบัติตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
 • ไม่อนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์ ป้ายเครื่องหมายหรือชุดเสื้อผ้าที่สื่อถึงความเชื่อ, องค์กร หรืออุดมการณ์ทางการเมืองที่อาจนำไปสู่ความขุ่นเคืองต่อผู้เข้าร่วมงานท่านอื่นได้ง่าย
 • ปลอกคอและสายรัดอกคล้ายสุนัขลากเลื่อน (harnesses) สามารถสวมใส่ได้กับเครื่องแต่งกายหรือเสื้อผ้าตามปกติอย่างเหมาะสม อนุญาตให้ใช้สายจูงได้ตราบเท่าที่ไม่ก่อให้เกิดการสะดุดหรืออันตรายต่อผู้สวมใส่หรือบุคคลอื่น และผู้สวมใส่ต้องเป็นผู้ถือสายจูงด้วยตนเองเท่านั้น
 • ไม่ควรสวมเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับที่มีความโป๊เปลือยมากเกินไป ดูไม่เหมาะสมต่อสถานที่รวมถึงภาพรวมของงาน หรือมีแนวโน้มชักจูงให้เกิดการกระทำผิด รวมถึงเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ (fetish-related or adult-themed) เนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้ง เลือด หรือเกี่ยวข้องกับความรุนแรง เป็นต้น
 • หลังเวลา 20.00 น. หากคุณใส่เสื้อผ้าหรือเครื่องประดับที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ โปรดสวมชุดคลุมหรือเสื้อผ้าเพิ่มเติมให้มิดชิดอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันความไม่เหมาะสมต่อพื้นที่จัดงานทั้งหมดรวมถึงพื้นที่ภายในโรงแรม (กล่าวถึงเสื้อผ้าประเภทรัดรูปกระชับร่างกายด้วยวัสดุใด ๆ ก็ตาม เสื้อผ้าที่มีการเจาะจงบริเวณอวัยวะเพศหรือบางส่วนของร่างกายจนเกิดความไม่เหมาะสมต่อบรรยากาศงานและต่อผู้เข้าร่วมงานท่านอื่น)
 • เนื่องจากเสื้อผ้ามีหลายประเภท เราจึงไม่สามารถระบุคำจำกัดความของเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับที่เกี่ยวข้องกับ “สำหรับผู้ใหญ่” ได้ทั้งหมด  หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อทีมงาน Thaitails สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งกายในเสื้อผ้ารูปแบบต่าง ๆ โดยคำตัดสินของทีมงาน Thaitails ต่อประเภทของเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับถือเป็นที่สิ้นสุด


นโยบายการควบคุมอาวุธ

 • ไม่อนุญาตให้นำอาวุธที่ใช้งานได้จริงใด ๆ เข้ามาในงานคอนเวนชัน วัตถุทุกชิ้นที่อาจเป็นอาวุธได้จะต้องได้รับการอนุญาตจากทางผู้จัดงานก่อน รวมไปถึงอาวุธจำลอง หรืออุปกรณ์ที่มีหน้าตาคล้ายอาวุธ


แอลกอฮอลล์และสารเสพติดอื่น ๆ

 • ไม่อนุญาตให้นำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์เข้ามาในงานคอนเวนชั่น (ช่วง After Party สามารถนำเข้าได้ แต่ยกเว้นเบียร์ทุกประเภท)
 • การให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ถือว่าผิดกฎหมาย
 • ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้าในงานคอนเวนชัน กรุณาสูบในพื้นที่ที่ทางโรงแรมหรือสถานที่นั้น ๆ จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
 • หากพบบุคคลใดที่มีสารเสพติดผิดกฎหมายใด ๆ จะถูกดำเนินการทางกฎหมายและถูกห้ามเข้างานคอนเวนชันอย่างถาวร
 • ไม่อนุญาติให้นำ กัญชา, กระท่อม หรือ สารเสพติดใดๆเข้ามาในบริเวณงานเป็นอันขาด


การดูแลผู้เยาว์

 • ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีที่ไม่มีผู้ปกครองติดตามมาที่งานด้วย จะต้องมี “หนังสือแสดงความยินยอมให้ผู้เยาว์เข้าร่วมงาน” จากมีผู้ปกครองโดยต้องมีลายเซ็นต์กำกับชัดเจนและนำเอกสาตัวจริงมายื่นในวันงานเพื่อนรับบัตรลงทะเบียน (หนังสือถูกส่งไปตามอีเมลที่ท่านระบุไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียน)


การถ่ายรูปและวิดีโอ

 • อนุญาตให้มีการถ่ายภาพและถ่ายทำวีดีโอภายในคอนเวนชัน โดยผู้ถ่ายต้องปฎิบัติตามกติกาและเงื่อนไขของคอนเวนชัน สถานที่ และกฎหมายของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
 • ในบางพื้นที่ของงานเราอาจไม่อนุญาตให้ท่านถ่ายรูปหรือวิดีโอ โดยทางผู้จัดงานที่ดูแลพื้นที่นั้นจะแจ้งให้ท่านทราบว่าสามารถถ่ายรูปหรือวิดีโอได้หรือไม่
 • ขออนุญาตก่อนหากท่านต้องการถ่ายรูปหรือวิดีโอผู้นั้น  หากผู้นั้นปฏิเสธ โปรดห้ามถ่ายรูปหรือวิดีโอบุคคลนั้นแม้ว่าบุคคลนั้นจะไม่ได้เป็นประธานหลักของภาพ
 • หากมีผู้ใดที่รายงานผู้จัดงานถึงการฝ่าฝืนข้อบังคับข้างต้น ผู้จัดงานมีสิทธิในการลบรูปภาพหรือวิดีโอที่เป็นเหตุและคุณจะถูกเชิญออกจากพื้นที่จัดงานทันที
 • องค์กรหรือสื่อมวลชนที่ต้องการจะเข้ามาถ่ายทำ บันทึก รายงานหรือสัมภาษณ์เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ในพื้นที่จัดงาน กรุณาติดต่อทีมงาน Thaitails Convention โดยตรง คุณต้องได้รับการอนุญาตและยอมรับจากทีมงานก่อนที่จะเข้าไปทำการใด ๆ ก็ตามที่ระบุไว้ข้างต้น (ทุกอย่างนี้จะต้องดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนวันที่จัดงานล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์) และเมื่อคุณได้รับการอนุญาตจากทีมงาน คุณจะได้รับป้ายห้อยคอสำหรับสื่อมวลชนภายในวันงาน

 

นโยบายสัตว์เลี้ยง

 • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในงานคอนเวนชัน
 • อนุญาตให้นำสัตว์ที่ฝึกไว้ช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพเข้างานได้ โดยต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

เพื่อการส่งเสริมบรรยากาศของงานและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน งาน Thaitails Convention ตระหนักว่าเราไม่สามารถรับรองความปลอดภัยต่อผู้เข้าร่วมงานได้ทั้งหมด (100%) รวมถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อผู้เข้าร่วมงาน หากผู้ใดพบเห็นพฤติกรรมที่น่าสงสัย (เช่น การคุกคาม การล่วงละเมิดทางเพศในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม ฯลฯ) โปรดอย่าได้ลังเลที่จะแจ้งต่อทีมงานผู้จัดงานหรือผู้รักษาความปลอดภัยของงาน

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะผู้จัดงาน Thaitails Convention อาจมีการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามเงื่อนไขที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ การแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นใดเพื่อใช้ในการยืนยันการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Thaitails Convention  และการถ่ายรูปกิจกรรมบรรยากาศภายในงานเพื่อไว้ใช้ประชาสัมพันธ์ในอนาคต