thaitails_long_merged-01

หน้าเว็บไซต์นี้เป็นหน้าข้อมูลเก่าของปี 2024 เพื่อจัดแสดงเพียงอย่างเดียว โปรดรอติดตามข้อมูลของงานล่าสุดเร็วๆ นี้

ห้องเปลี่ยนชุด
และห้องพักสำหรับเฟอร์สูท

Fursuit Lounge & Headless Lounge

ห้องเปลี่ยนชุดเฟอร์สูท | Fursuit Lounge

เป็นห้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมงานสามารถเปลี่ยนสวมชุดเฟอร์สูทและนั่งพักผ่อนได้ โดยสามารถเข้าใช้บริการได้เพียงแสดงบัตรเข้าร่วมงาน ในกรณีจำเป็นสามารถนำผู้ติดตามเข้าไปด้วยได้ไม่เกิน 1 คน

ห้องพักสำหรับเฟอร์สูท | Headless Lounge

เป็นห้องพักสำหรับผู้สวมใส่ชุดเฟอร์สูท โดยจะมีบริการพื้นที่สำหรับนั่งพักและน้ำดื่มให้ สามารถเข้าใช้บริการได้ด้วยการแสดงบัตรผู้เข้าร่วมงานโดยจำเป็นต้องเป็นผู้ที่ใส่ชุดเฟอร์สูทอยู่เท่านั้น ในกรณีจำเป็นสามารถนำผู้ติดตามเข้าไปด้วยได้ไม่เกิน 1 คน

กฏระเบียบการใช้งานห้องเปลี่ยนชุดเฟอร์สูท (Fursuit Lounge)

 1. เฟอร์สูท 1 ท่านต่อผู้ช่วย 1 คนในกรณีที่จำเป็นจะต้องมีผู้ช่วยเท่านั้น ไม่อนุญาติให้นำเพื่อนหรือบุคคล อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในห้องเปลี่ยนชุดเฟอร์สูท
 2. ห้ามทำการถ่ายภาพหรืออัดวิดีโอภายในห้องเปลี่ยนชุดเฟอร์สูทเป็นอันขาด
 3. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องเปลี่ยนชุดเฟอร์สูท
 4. กรุณาปิดประตูทุกครั้งในเวลาที่เดินเข้าออกห้องเปลี่ยนชุดเฟอร์สูท
 5. กรุณาให้เกียรติเพื่อนๆเฟอร์สูทและผู้ช่วยท่านอื่นๆ
 6. กรุณาตรวจสอบทรัพย์สินของท่านทุกครั้งก่อนออกจากห้อง
 7. ทางเราไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดการเสียหายและศูนย์หายของทรัพย์สิน

กฏระเบียบการใช้งานห้องพักเฟอร์สูท (Headless Lounge)

 1. เฟอร์สูท 1 ท่านต่อผู้ช่วย 1 คนในกรณีที่จำเป็นจะต้องมีผู้ช่วยเท่านั้น ไม่อนุญาติให้นำเพื่อนหรือบุคคล อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในห้องพักชุดเฟอร์สูท
 2. ไม่อนุญาติให้ทำการเปลี่ยนชุดเฟอร์สูทในห้องพักสำหรับเฟอร์สูท
 3. ห้ามทำการถ่ายภาพหรืออัดวิดีโอภายในห้องพักสำหรับเฟอร์สูทเป็นอันขาด
 4. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องพักสำหรับเฟอร์สูท
 5. กรุณาปิดประตูทุกครั้งในเวลาที่เดินเข้าออกห้องพักสำหรับเฟอร์สูท
 6. กรุณาให้เกียรติเพื่อนๆเฟอร์สูทและผู้ช่วยท่านอื่นๆ
 7. กรุณาตรวจสอบทรัพย์สินของท่านทุกครั้งก่อนออกจากห้อง
 8. ทางเราไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดการเสียหายและศูนย์หายของทรัพย์สิน