ลานนักวาด

Artist's Lounge

เปิดให้บริการเฉพาะวันเสาร์ที่ 25 เวลา 11.00 - 16.30 ณ ฮอลล์ C

พื้นที่เปิดกว้างสำหรับผู้ที่สนใจในงานวาดและงานสร้างสรรค์ได้มีพื้นที่ในการพบปะพูดคุย รวมไปถึงรังสรรค์ผลงานของคุณเองภายในงาน โดยในครั้งนี้ Artist’s Lounge ได้มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วนประกอบไปด้วย

1. Free zone – สำหรับทุกท่านให้ได้สันทนาการและพักผ่อนพูดคุย รวมไปถึงวาดรูปของท่านได้อย่างที่ใจอยาก

ซึ่งในบริเวณนี้จะมีข้อการใช้งานดังนี้

  1. พื้นที่ส่วนนี้จะอยู่ในรูปแบบมาก่อนได้ก่อน ดังนั้นหากท่านต้องการใช้งานสามารถมาจับจองพื้นที่ได้ตามสะดวก
  2. ในส่วนนี้ทางงานเปิดโอกาสให้ท่านได้พบปะพูดคุยกับเพื่อน ๆ รวมไปถึงวาดรูปเล่นได้ตามสะดวกโดยจนถึงเวลาสิ้นสุดตามตาราง
  3. ด้วยข้อจำกัดและระเบียบของสถานที่ ทางงานไม่อนุญาตให้วาดภาพ ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมกับเยาวชนภายในงานทุกประการ
  4. ขอความร่วมมือในการไม่ส่งเสียงดัง สร้างความรำคาญ หรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นการรบกวนผู้เข้าร่วมงานท่านอื่น และรักษาความสะอาดของบริเวณโดยรอบหลังจากใช้งานห้องเป็นที่เรียบร้อย
  5. เพื่อให้พื้นที่ได้ถูกใช้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทางงานไม่อนุญาตให้จองโต๊ะโดยการวางทรัพย์สินไม่มีคนดูแล โดยทางงานขอสงวนสิทธิในการใช้พื้นที่ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานที่อยู่ในบริเวณนั้นเป็นอันดับแรก

2. Market zone – สำหรับนักวาดที่สนใจเปิดรับคอมมิชชั่นภายในงาน ไม่ว่าจะเป็นทั้งงานวาดสดหรืองาน Digital โดยมีพื้นที่จัดแยกส่วนไว้ให้โดยเฉพาะ

ซึ่งในบริเวณนี้จะมีข้อการใช้งานดังนี้

  1. ในพื้นที่นี้ เราอนุญาตให้สามารถขายได้เพียงงานคอมมิชชั่นเท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิในการขายสินค้าประเภทอื่น ๆ ทั้งหมดที่ไม่ใช่คอมมิชชั่น (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ YCH, Adopt, NFT, ฯลฯ) หากทางงานพบเห็นว่ามีการขายสินค้าประเภทอื่นรวมด้วยจะของดให้บริการแก่ท่านโดยทันทีและตัดสิทธิในการเข้าใช้ในรอบถัดๆไป
  2. การใช้งานจะแบ่งออกเป็นรอบละ 1 ชั่วโมง โดยท่านที่สนใจสามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ก่อนเริ่มรอบ 15 นาที (เช่น เริ่มรับลงทะเบียนเวลา 10.45 สำหรับรอบ 11.00) และงานจะให้สิทธิแก่ผู้ไม่เคยใช้งานพื้นที่ก่อนได้เข้าร่วมก่อน
  3. ด้วยข้อจำกัดและระเบียบของสถานที่ ทางงานไม่อนุญาตให้มีการเปิดคอมมิชชั่น หรือวาดภาพ ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมกับเยาวชนภายในงานทุกประการ
  4. ขอความร่วมมือในการไม่ส่งเสียงดัง สร้างความรำคาญ หรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นการรบกวนผู้เข้าร่วมงานท่านอื่น และรักษาความสะอาดของบริเวณโดยรอบหลังจากสิ้นสุดรอบของท่าน
  5. การคอมมิชชั่นเป็นการตกลงระหว่างศิลปินและผู้ว่าจ้าง ทางงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือจะมีส่วนร่วมในการตัดสินเรื่องใด ๆ ที่เกิดขึ้น เป็นหน้าที่ของผู้เข้าร่วม (ศิลปิน, ผู้ว่าจ้าง) ในการตกลงและทำความเข้าใจในเนื้อหาและการส่งมอบงาน
 
thThai