กฏและข้อบังคับ


การตัดสินของ Thaitails Convention ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

กฏ 1

กฏข้อนี้จะอยู่เหนือทุกกฏของคอนเวนชั่น การกระทำหรือพฤติกรรมใดที่ทำให้เกิดความอึดอัดต่อบุคคลใดๆ (เช่น ผู้เข้าร่วมงาน, ผู้จัดงาน ฯลฯ) หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถานที่จัดงาน หรือก่อให้เกิดการรบกวนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จะนำไปสู่การห้ามเข้างานคอนเวนชั่นอย่างถาวร


ฉบับสั้น


ขอให้ทุกท่านมีสามัญสำนึก ปฏิบัติกับผู้อื่นด้วยความเคารพ และเป็นคนปกติ

โปรดอย่าทำให้ใครรู้สึกอึดอัดที่งานคอนเวนชั่น

อย่าทำอะไรโดยไม่คิด และอย่าทำสิ่งที่คุณไม่สามารถรับผิดชอบได้


กฏทั่วไป

 • ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ

 • ปฏิบัติตัวด้วยพฤติกรรมที่เหมาะสม

 • คำว่า “ไม่” คือ “ไม่” หากคุณไม่ปฏิบัติตาม คุณจะถูกเชิญออกจากงานคอนเวนชั่น

 • หากคุณต้องการแตะต้อง กอด หรือทำอะไรก็ตามที่ต้องถูกตัวคนอื่น โปรดถามบุคคลผู้นั้นก่อน การปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพใดๆ ที่ไม่มีการยินยอมหรือไม่ได้รับการอนุญาตจะไม่มีการประนีประนอมทั้งสิ้น

 • คุณต้องรับผิดชอบทุกความเสียหายที่คุณก่อ

 • ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะต้องติดบัตรเข้าร่วมงานเสมอและจะไม่สามารถแบ่งใช้บัตรกับผู้อื่นได้

 • ความรุนแรงและการโจรกรรมจะไม่มีการประนีประนอมทั้งสิ้น


การดูแลผู้เยาว์

 • ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีจะต้องได้รับการดูแลหรือติดตามโดยผู้ปกครองอยู่เสมอตลอดงานคอนเวนชั่น


การแต่งกายและความเหมาะสม

 • แต่งกายให้สุภาพและเหมาะสม

 • ไม่อนุญาตให้นำวัตถุที่มีความไม่เหมาะสมเข้ามาภายในงาน

 • การตัดสินถึงความไม่เหมาะสมของชุดเสื้อผ้าหรือวัตถุที่กล่าวถึงข้างต้นจากผู้จัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด

 • ไม่อนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์หรือชุดเสื้อผ้าที่สื่อถึงความเชื่อ, องค์กร หรืออุดมการณ์ทางการเมืองที่อาจนำไปสู่ความขุ่นเคืองต่อผู้เข้าร่วมงานท่านอื่นได้ง่าย


แอลกอฮอลล์และสารเสพติดอื่นๆ

 • ไม่อนุญาตให้นำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์เข้ามาในงานคอนเวนชั่น

 • ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในงานคอนเวนชั่น

 • หากพบบุคคลใดที่มีสารเสพติดผิดกฏหมายใดๆ จะถูกดำเนินการทางกฏหมายและถูกห้ามเข้างานคอนเวนชั่นอย่างถาวร


การถ่ายรูปและวิดีโอ

 • อนุญาตให้ถ่ายรูปและวิดีโอได้โดยทั่วไป

 • ท่านจะไม่สามารถถ่ายรูปหรือวิดีโอในบางพื้นที่ของงานได้ ทางผู้จัดงานที่ดูแลพื้นที่นั้นจะแจ้งให้ท่านทราบว่าสามารถถ่ายรูปหรือวิดีโอได้หรือไม่

 • ขออนุญาตผู้อื่นก่อนหากท่านต้องการถ่ายรูปหรือวิดีโอผู้นั้น หากผู้นั้นปฏิเสธ โปรดห้ามถ่ายรูปหรือวิดีโอบุคคลนั้นแม้ว่าบุคคลนั้นจะไม่ได้เป็นประธานหลักของภาพ

 • หากมีผู้ใดที่รายงานผู้จัดงานถึงการฝ่าฝืนข้อบังคับข้างต้น ผู้จัดงานมีสิทธิ์ในการลบรูปภาพหรือวิดีโอที่เป็นเหตุและคุณจะถูกเชิญออกจากงานทันที


นโยบายการควบคุมอาวุธ

 • ไม่อนุญาตให้นำอาวุธที่ใช้งานได้จริงใดๆ เข้ามาในงานคอนเวนชั่น

 • วัตถุทุกชิ้นที่อาจเป็นอาวุธได้จะต้องได้รับการอนุญาตจากทางผู้จัดงานก่อน รวมถึงอาวุธจำลอง

 • อาวุธจำลองจะได้รับอนุญาตในฐานะส่วนประกอบของชุดแต่งตัวและต้องใช้เป็นส่วนประกอบชุดแต่งตัวเท่านั้น


นโยบายสัตว์เลี้ยง

 • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในงานคอนเวนชั่น

 • อนุญาตให้นำสัตว์ที่ฝึกไว้ช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพเข้างานได้ โดยต้องปฏิบัติตามกฏหมาย


ได้รับแรงบันดาลใจจากต้นแบบโดย Confuzzled UK Code of Conduct